2017 gruodžio mėnesį buvo patvirtinti pakeisti parlamento nuostatai. Atsirado naujas punktas, kuriame skelbiama, kad mokinys (toliau – savarankiškas kandidatas), klasės ir jos vadovo dauguma neišrinktas atstovauti klasės mokinių parlamente, gali teikti prašymą ir būti išrinktas į mokinių parlamentą tokia tvarka:
I.1.1.    Iki tų mokslo metų pirmojo pusmečio paskutiniosios dienos turi pateikti prašymą ir motyvacijos laišką mokinių parlamento koordinatoriui.
I.1.2.    Per dvi savaites nuo prašymo ir motyvacijos laiško gavimo mokinių parlamentas turi apsvarstyti kandidatą.
I.1.3.   Per dvi savaites nuo prašymo ir motyvacijos laiško gavimo parlamento narių dauguma (50 % + 1 narys) turi išrinkti arba neišrinkti savarankišką kandidatą į mokinių parlamentą.
I.1.4.  Į po kandidato svarstymo organizuojamą parlamento susirinkimą turi būti pakviestas savarankiškas kandidatas ir savarankiškam kandidatui turi būti paaiškinta, kodėl jis yra išrinktas arba neišrinktas į mokinių parlamentą, turi būti paaiškinti mokinių parlamento principai.
I.1.5.    Savarankiškas kandidatas, mokinių parlamento dauguma išrinktas į mokinių parlamentą, per dvi savaites paskirto parlamento nario turi būti apmokomas ir supažindintas su mokinių parlamento darbo principais ir nuostatais.
I.1.6.    Po paskirto parlamento nario apmokymų, savarankiškas kandidatas yra skelbiamas mokinių parlamento nariu ir, kaip visateisis parlamento narys, dalyvauja artimiausiame mokinių parlamento susirinkime.
I.2.    Apie naujus parlamento narius mokyklos bendruomenė turi būti informuojama viešai.

Sav kandidatai