Dangutė Mockūnienė – visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje.

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00 – 12.00 val.

Antradienis     8.00 – 12.00 val.

Trečiadienis    8.00 – 12.00 val. 

Ketvirtadienis  8.00 – 12.00 val.

Penktadienis     8.00 – 12.00 val.

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Funkcijos:

 1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;
 2. Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei;
 3. Dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos veiklą mokykloje;
 4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius, tikrinimas mokinių asmens higienos;
 5. Konsultuoti mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už vaikų maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais, prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį.
 6. Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;
 7. Pasiūlymų mokyklos administracijai dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, teikimas;
 8. Ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 9. Teikti pagalbą ir informaciją fizinio ugdymo mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą;
 10. Pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;
 11. Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas;
 12. Dalyvavimas mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 13. Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 14. Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją, dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;
 15. Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą mokykloje.

Darbo laikas (specialioji pedagogė R. Pėželienė)

Pirmadieniais Antradienis  Trečiadieniais Ketvirtadienis Penktadienis
7.55–11.55 7.55–10.35 7.50–11.55 7.55–11.55 7.55–11.55

Darbo laikas (logopedė R. Pėželienė)

Pirmadieniais Antradienis  Trečiadieniais Ketvirtadienis Penktadienis
12.10–14.00 11.10–14.45 12.10–14.45 12.10–14.00 12.10–13.00

Darbo laikas (logopedė O. Daniševičiūtė)

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis
13.00–15.35

7.45–8.45

13.00–13.55

11.05–12.00

13.00–13.55

13.00–14.45

Darbo laikas (specialioji pedagogė O. Daniševičiūtė)

Pirmadieniais Antradienis  Trečiadieniais Ketvirtadienis
8.00–13.00 7.45–12.55 7.45–10.35 7.45–11.55

Logopedo funkcijos:

l  įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius gimnazijoje;

l  siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, teisės aktų nustatyta tvarka;

l  bendradarbiaudamas su mokytojais, numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus ir juos taiko;

l  sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo programas, jas taiko;

l  rengia savo veiklos ataskaitas;

l  šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

l  konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;

l  šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimai;

l  dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

l  teikia pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgdamas į kiekvieno gebėjimus, ugdymosi galimybes;

l  atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;

l  pataria mokytojams, kaip pritaikyti, individualizuoti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokomąją medžiagą, rengti ugdymo programas;

l  teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiojo ugdymo klausimais;

l  bendradarbiauja su gimnazijos bendruomene specialiojo ugdymo, pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės teigiamą požiūrį į mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;

l  dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos socialinės pedagogės

Liudos Bigailienės

DARBO LAIKAS

Savaitės diena Kontaktinės darbo valandos
Pirmadienis 8.00-11.30/15.00-15.30
Antradienis 8.00-11.30/12.00-15.30
Trečiadienis 8.00-11.30/12.00-13.00
Ketvirtadienis 8.00-11.30/13.00-15.00
Penktadienis 8.00-11.30/12.00-13.00

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – vertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių
reikmių tenkinimu, skatinti asmenybės raišką, pozityvią socializaciją.

Socialinio pedagogo veikla mokykloje:

 • Darbas su mokiniais (mokyklos nelankančiais, vėluojančiais, turinčiais elgesio problemų, konfliktinių situacijų analizė ir sprendimas, mokinių stebėjimas pamokų metų)
 • Prevencinis darbas, mokinių socialinių įgūdžių ugdymas.
 • Pagalba tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdant savo vaiką, nuolatinis bendradarbiavimas sprendžiant iškilusias problemas.
 • Bendradarbiavimas su mokytojais, klasių vadovais sprendžiant iškilusias problemas, siekiant visapusiškos vaiko socializacijos.
 • Komandinis darbas (Vaiko gerovės komisijoje).
 • Šviečiamoji veikla.
 • Atstovavimas vaiko teisėms teisėsaugos institucijose, kai to padaryti negali tėvai ar teisėti vaiko atstovai.

Mokiniai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:

 • turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
 • patiria smurtą ir išnaudojimą;
 • turi problemų, susijusių su šeima, tėvais ar mokymusi;
 • turi idėjų ir sumanymų, kuriuos galėtų įgyvendinti;