Erasm 1      

       ŠMPF finansuojamas Erasmus+ projektas "Throug creative lesson to motivated learning" (Per kūrybišką pamoką į motyvuotą mokymąsi).
       Projekto tikslai:
       • įgyti gerosios patirties užsienio institucijoje tobulinant mokymo(si) kokybę, panaudojant informacinių komunikacijų technologijas šiuolaikinės kokybiškos ir kūrybiškos pamokos modelio kūrime,
       • suteikti galimybę mokytojams kelti profesinę kvalifikaciją, tobulinant mokytojų užsienio kalbos žinias, tarpkultūrinius bei komunikacinius įgūdžius, stiprinti europinę dimensiją gimnazijoje,
       • kultūrinio akiračio plėtimas: naujų tradicijų ir kultūros stebėjimas ir gerosios patirties pritaikymas savo aplinkoje,
       • gyti komandinio darbo patirties, tobulinti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti europiniame kontekste,
       • įgytą gerąją darbo patirtį integruoti į savo kasdieninę veiklą.
       Projekto trukmė 12 mėn. (2017-06-01–2018-05-30).