Naudojame tik būtinus slapukus (angl. cookies) tinkamam svetainės veikimui užtikrinti. Skaityti daugiau

🍪
Pakruojo r. Linkuvos gimnazija
Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena
Skirtingos veiklos
Tradicinis abiturientų spektaklis „ Šešėlis“ (pagal J. Švarco pjesę) 2024 m.
Brandos atestatų įteikimas

Privatumo politika

PATVIRTINTA

Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos direktoriaus

 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-210-(1.6.)

 

PRIVATUMO POLITIKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip Pakruojo r. Linkuvos gimnazija tvarko bei saugo Jūsų (toliau – Jūs arba Vartotojas) asmens duomenis interneto svetainėje www.linkuvosgimnazija.lt (toliau – Interneto svetainė), kokias Jūsų teises užtikrina bei pateikia informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  • Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.
  • Naudodamiesi interneto svetaine, pateikdami savo duomenis, siųsdami ar kitu būdu pateikiami Pakruojo r. Linkuvos gimnazijai informaciją apie save, tęsdami naršymą svetainėje Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatus ir sutinkate jų laikytis. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Interneto svetainėje.
 2. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?
  • Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautu tokiais būdais:
   • Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums;
   • Kai mes surenkame Asmens duomenis Jums naudojantis Interneto svetaine, Jums susisiekus su mumis telefonu ar el. komunikacijos priemonėmis, atvykus į gimnaziją;
   • Kai mes gauname informaciją iš kitų asmenų teisės aktų ir Privatumo politikos nustatyta tvarka (pvz. kai ugdytinių duomenis pateikia tėvai, globėjai, rūpintojai, kai duomenis gauname iš oficialių registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų).
  • Jūsų Asmens duomenis renkame, naudojame ir kitaip tvarkome, siekdami mūsų ugdytiniams suteikti ugdymo paslaugas, ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) susipažinti su ugdymo procesu ir pasiekimais, mokytojams ir kitiems ugdymo proceso dalyviams sudarant sąlygas organizuoti ir vykdyti ugdytinių ugdymą, taip pat siekdami mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.
  • Teikdami Asmens duomenis mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą. Kai teikiate Asmens duomenis apie kitus asmenis (pavyzdžiui ugdytinius, ugdytinio tėvus, globėjus, rūpintojus ir pan.) Jūs atsakote už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už tokio asmens sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Esant poreikiui (pavyzdžiui, toks asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime Jus kaip tokių duomenų teikėją.
  • Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais:
   • Ugdymo paslaugų teikimas el. erdvėje;
   • Bendruomenės ir visuomenės informavimas apie Gimnazijos veiklą;
   • Elektroninių informacijos pateikimo kanalų valdymas;
   • Pretenzijų/ skundų/ ginčų, susijusių su Interneto svetainės puslapiu nagrinėjimas.
  • Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais tikslais, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (duomenų tvarkymo pagrindus žr. Privatumo politikos 2.7. punkte).
  • Asmens duomenys yra saugomi, tiek kiek būtina jų rinkimo metu nustatytiems tikslams pasiekti, bet ne ilgiau kaip 10 metų (išskyrus atvejus, kai teisės aktai įpareigoja Asmens duomenis saugoti ilgesnį laiko tarpą).
  • Jūsų Asmens duomenis tvarkome tokiomis sąlygomis:
   • Asmens duomenų tvarkymo tikslas;
   • Ugdymo paslaugų teikimas el. erdvėje;
   • Tvarkomi Asmens duomenys:
    • Ugdytinio vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., ugdytinio tėvų/ globėjų, rūpintojų vardas, pavardė, el. pašto adresas, mokymo programa, lankoma klasė, duomenys apie papildomą ugdymą, lankomumo duomenys, duomenys apie pasiekimus, įvertinimus, individualūs poreikiai, ugdymo įstaigos ar kitų specialistų pastabos ir komentarai, tėvų/ globėjų, rūpintojų pastabos ir komentarai, ugdytinio atvaizdas, prisijungimo vardas, slaptažodis, slaptažodžių keitimo istorija, el. pašto adresas.
   • Asmens duomenų tvarkymo terminai
    • Duomenys saugomi pagal švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklę;
    • Duomenys, tvarkomi sutikimo pagrindu saugomi ugdymo paslaugų teikimo laikotarpį ir 5 metus po šio laikotarpio pasibaigimo, nebent sutikimas yra atšaukiamas anksčiau.
   • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
    • Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas);
    • Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas);
    • Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas);
    • Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str. 1 d. (f) punktas).
 1. BENDRUOMENĖS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS INTERNETO SVETAINĖJE APIE GIMNAZIJOS VEIKLĄ
  • Ugdytinio vardas, pavardė, ugdytinio klasė, sukurtas kūrybinis darbas, apie ugdytinių veiklą sukurta filmuota medžiaga ir/ar nuotraukos, kur užfiksuotas ugdytinis, renginio/ veiklos pavadinimas, informacija apie ugdytinio pasiekimus, dalyvavimą renginiuose, konkursuose, varžybose, gautus apdovanojimus;
  • Duomenys, tvarkomi sutikimo pagrindu saugomi ugdymo paslaugų teikimo laikotarpį ir 5 metus po šio laikotarpio pasibaigimo, nebent sutikimas yra atšaukiamas anksčiau;
  • Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas).
 2. ELEKTRONINIŲ INFORMACIJOS KANALŲ VALDYMAS
  • Interneto svetainės automatiniu būdu renkami duomenys: IP adresas, slapukų pagalba renkami duomenys (sesijos numeris, vartotojo identifikacijos numeris, naršyklės tipas, operacinė sistema, prisijungimo prie svetainės šalims ir pan.);
  • Asmens duomenys saugomi ir saugomi ne ilgiau, negu nustatytas jų saugojimo terminas, kuris turi būti ne ilgesnis, negu yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  • Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas);
  • Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
  • Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, greta Jūsų pateiktos informacijos, mūsų automatiškai surinktų Asmens duomenų, Jums naudojantis Naudojamu puslapiu, kitais skaitmeniniais kanalais mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių, pvz., viešai prieinamų registrų, duomenų bazių, socialinių tinklų platformų ir kitų trečiųjų šalių.
 3. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?
  • Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantys šiais principais:
  • asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;
  • asmens duomenys renkami tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
  • asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;
  • asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
  • renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
  • asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
  • asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  • asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reiklavimus.
 4. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
  • Pakruojo r. Linkuvos gimnazija neperduoda jokių Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, nebent yra gautas Jūsų sutikimas atskleisti asmens duomenis arba duomenis perduoti įpareigoja teisės aktai.
  • Pakruojo r. Linkuvos gimnazija turi teisę pasitelkti partnerius, kurie padeda administruoti interneto svetainę, ar duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad duomenų tvarkymas atitinka Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimus ir užtikrina Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisų apsaugą.
 5. KITŲ SVETAINIŲ NUORODOS
  • Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus, gali būti pateikta iš kitų svetainių įkelto turinio (pavyzdžiui, nuotraukų, teksto ir pan.). Trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos. Pakruojo r. Linkuvos gimnazija neprisiima atsakomybės pagal tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politikas.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Pakruojo r. Linkuvos gimnazija turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus ar pakeitimus, patalpindama juos svetainėje.
  • Ši Privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.
  • Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, susisiekite su mumis elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba paštu adresu: Gimnazijos g. 32, Linkuva, Pakruojo r.

__________________________