Naudojame tik būtinus slapukus (angl. cookies) tinkamam svetainės veikimui užtikrinti. Skaityti daugiau

🍪
Pakruojo r. Linkuvos gimnazija
Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena
Skirtingos veiklos
Tradicinis abiturientų spektaklis „ Šešėlis“ (pagal J. Švarco pjesę) 2024 m.
Brandos atestatų įteikimas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Nuotrauka Nuotrauka

 

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Pakruojo r. Linkuvos gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

 • LYDERYSTĖ. Gimnazijos vadovės, mokytojų ir kitų pedagogų kompetencijų stiprinimas lyderystės ir vadybos srityje (mokymai, supervizijos, refleksiniai renginiai). Skaitmeninė platforma veiks ne tik TŪM dalyvių mokyklose: Pakruojo r. „Atžalyno“, Linkuvos gimnazijose, „Žemynos“ progimnazijoje, bet ir kitose savivaldybės mokyklose. Naudosimės sukurta skaitmenine platforma tinklaveikai.
 • ĮTRAUKUSIS UGDYMAS. Pedagogų stažuotės Lietuvoje (gerosios patirties sklaida). Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų įgūdžių didinimas įtraukčiai švietime bei bendruomenės įtraukimas ugdant ir integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus (mokymai, parodų/mugių lankymas, specializuotų filmų peržiūra ir diskusijos, dalyvavimas patyriminėse stovyklose ir mokymuose). Švietimo pagalbos prieinamumo didinimas. Aplinkos pritaikymas skirtingų poreikių mokiniams bei įrengtos erdvės ir įsigytos priemonės. Mokinio padėjėjas dirbs individualiai su kiekvienu vaiku, kas padės pasiekti aukštesnių mokymosi pasiekimų, stiprins mokymosi motyvaciją.
 • KULTŪRINIS UGDYMAS. Pedagoginių darbuotojų kūrybinių ir dalykinių kompetencijų didinimas, siekiant mokinių kultūrinio ugdymo įvairovės. Ilgalaikių kultūrinių-meninių veiklų organizavimas. Fizinių erdvių pritaikymas: amfiteatrinės erdvės po atviru dangumi įrengimas, vaizdo ir garso įrašo studijos įrengimas, kultūrinei/meninei erdvei reikalingos įrangos ir baldų įsigijimas, muzikos kabinetui/studijai reikalingos įrangos ir baldų įsigijimas, bei aprūpinimas būtina įranga/priemonėmis kultūriniam ugdymui(si). Kultūros edukacijos koordinatoriaus etato steigimas. Kultūros veiklų koordinatorius planuotų kultūrines veiklas bei renginius, bendradarbiaudamas su mokytojais rengtų veiklų tvarkaraščius, organizuotų kokybinius tyrimus/diskusijas kultūros įgyvendintoms veikloms pamatuoti, kad galėtumėm efektyviai ir produktyviai tęsti ilgalaikes veiklas. Sukurta infrastruktūra galės naudotis visos savivaldybės mokyklos ir bendruomenės.
 • STEAM UGDYMAS. Savivaldybės pedagogų kompetencijos tobulinimas, grindžiamas STEAM principais bei įvairių sričių stiprinimas integruojant STEAM. Šiai veiklai pritaikytų erdvių įrengimas, trūkstamos įrangos ir mokymo (-si) priemonių įsigijimas. Įrengtos erdvės ir įsigytos priemonės bus prieinamos visoms rajono mokykloms pagal poreikį. Sukurta infrastruktūra galės naudotis visos savivaldybės mokyklos ir bendruomenės. Įgyvendintoms veikloms pamatuoti, atliksime kokybinius tyrimus/diskusijas, kad galėtumėme efektyviai ir produktyviai tęsti ilgalaikes veiklas.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
 6. SIEKIAMI REZULTATAI:

  1. Lentelėje pateikti rodikliai ir jų reikšmės, kuriuos savivaldybė įsipareigoja pasiekti įgyvendinamomis TŪM programos veiklomis.

  Rodiklis

  Pradinė reikšmė

  Siekiama reikšmė įgyvendinus pažangos planą

  Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)

  (2021-2022 m.m.)

  78,53 (6-10 balų)

  79,00 (6-10 balų)

  Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)

  (2021-2022 m.m.)

  20,25 (6-10 balų)

  35,25 (6-10 balų)

  Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.)

  4,29 (2020-2021 m.m.)

  4,29 (2021-2022 m.m.)

  1,0

  Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose

  9,28 (2020-2021 m.m.)

  9,36 (2021-2022 m.m.)

  12,0

   

  2. Lentelėje pateikti rodikliai ir jų reikšmės, kuriuos savivaldybė įsipareigoja pasiekti įgyvendinamomis TŪM programos veiklomis.

  Rodiklio pavadinimas

  Pradinė reikšmė

  Siekiama reikšmė įgyvendinus pažangos planą

  Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis (proc.)

  2,27 (2020-2021 m.m.)

  7,87 (2021-2022 m.m.)

  2,0

  Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis (proc.)

  68,74 (2020-2021 m.m.)

  64,34 (2021-2022 m.m.)

  70,0

  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis (proc.)

  20,80 (2020-2021 m.m.)

  20,42 (2021-2022 m.m.)

  30,0

   

  3. Lentelėje pateikti unikalūs rodikliai pagal sritis ir jų reikšmės, kuriuos savivaldybė įsipareigoja pasiekti įgyvendinamomis TŪM programos veiklomis.

  Rodiklio pavadinimas ir aprašymas (kaip šio plano priedą reikia pateikti unikalių rodiklių lenteles)

  Pradinė reikšmė

  Siekiama reikšmė įgyvendinus pažangos planą

  (Įtraukusis ugdymas) SUP mokiniai, kurie dalyvauja įtraukiose NVŠ veiklose (proc.)

  Reikšmė neskaičiuojama

  60

  (STEAM) Sukurtose patraukliose STEAM erdvėse vykdomi praktiniai – patyriminiai užsiėmimai (proc.)

  Reikšmė neskaičiuojama

  30

  (Lyderystė veikiant) Efektyviai veikiančios darbo grupės mokyklose (vnt.).

  Reikšmė neskaičiuojama

  4

  (Kultūrinis ugdymas) Naujų formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo programų skaičius (vnt.)

  Reikšmė neskaičiuojama

  2

   

  Projektų finansavimo sąlygų aprašas

  Tūkstantmečio mokyklų programa